lunedì 30 giugno 2014

Dae su cabu de susu a cussu de giosso sa gente sighit a si bìere pro arresonare de limba.

Atòbiu in Tàtari abertu a totus: 
operadores culturales, sòtzios, comitados, poetes, iscritores, giornalistas, animadores e amantiosos de chistiones de limba.


Ah sa gente est curiosa a beru, su sardu già non lu chistionat ma in contu de limba totus devent nàrrere carchi cosa, e chie la cheret cota e chie la cheret crua e su tempus colat, colat e colat.

Chenàbura colada, su 27 de làmpadas, in Tàtari in sa sea de su Bellieni a sas ses de sero at abertu sos traballos una giòvana chi fintzas a pagu tempus su sardu non lu chistionaiat, issa at comintzadu s’interventu suo narende:
<<a mie m’agradat a fàghere no a chistionare>> custa est s’àndala dae ue leare esempru: a fàghere, fàghere e fàghere, e tando faghimus totus, espertos no espertos, mannos e minores.
Custa giòvana est Maria Doloretta Lai, presidentessa de s’istitutu Bellieni cussa chi Soru aiat aboghinadu in un'atòbiu de limba ca aiat chistionadu in italianu, e Maria Doloretta però cun impinnu e bona volontade at imparadu su sardu, e comente a totus sos sàbios sighit a imparare cada die…….. gasi si diat dèvere fàghere.
A pustis de sa presidentessa at leadu sa paràula su Diretore de s’Istitutu, Micheli Pinna, issu at chistionadu de totus sas cumbatas chi bi sunt istadas pro arrivare a sa norma iscrita chi amus oe, at fatu osservare fintzas comente su Prèmiu de Otieri aiat maduradu un’istandard chi su matessi a s’incomintzu no agradaiat. Pinna at sighidu narende chi si b’at briga manna pro sa limba cheret nàrrere chi b’at interessu e custu beru est, ca cale si siat sardu cando si tratat de limba devet a malabògia nàrrere su parre suo, duncas sa chistione limba dolet a totus  ca est de totus e tocat a totus.
Su Diretore at sutalineadu su fatu chi pro sa limba bi cheret cunsensu, umiltade e informatzione pro ite galu gente meda no ischit bene nen comente est sa chistione e nen chi amus un’istandard gràficu.
Semus in una muta istòrica e de importu, at sighidu, ca b’at una giunta noa comente sas àteras chi bi sunt istadas in antis, duncas custa giunta devet èssere informada, devet sighire su caminu chi giai est istadu marcadu e non devet distrùere su chi est istadu fraigadu in sos annos colados, sa gente chi s’est acortziende a sa norma a bellu a bellu est creschende, mancari su sardu, galu, vivet momentos de anormalidade.
In custu atòbiu sunt istados presentados sos traballos imprentados a fine de su 2013 dae s’Istitutu.
Si tratat de tres libros:
   1– Ballare in Sardo  Anatomia e geografia di un linguaggio coreutico
est una chirca iscientìfica in contu de ballu sardu ammaniada dae Salvatorangelo Pisanu cun s’agiudu de  sa professoressa Elena Bertuzzi, antropologa famada chi traballat in Université Paris Ouest  - Nanterre La Défense.
   2 – Sesuja nuova serie n. 1, 2013
Una rivista chi su Bellieni pùblicat dae su 1985, b’at istadu una muta de acabu ma sa rivista sighit a èssere publicada, in custu nùmeru est publicada carchi relata de sos autores chi fiant presentes in su cunvènniu ammaniadu dae su Bellieni in su 2012 in s’Alighera: “Natziones sena istadu e limbas de minoria”.
   3 – Preigas
Si tratat de unu libreddu in ue sunt publicadas duas oratziones de Mussennore Gavinu Ispanedda e una chistionada sua fata in sa ràdio in su 1978 pro ammentare Papa Luciani.

In sa prèiga pro sa festa de Sant Jolzi in Bunnànaru M. Spanedda comintzaiat gosi:
<< Oe bos scherzo faeddare in sardu ca sa festa patronale de Santu Jolzi non la podimus manizare che a un’àtera cale si siat, ma comente una festa locale chi afundat sas raighinas in s’istòria pius antiga de Bunnànaru>>

Custas paràulas nos faghent a cumprèndere comente sa limba a beru chistionat de unu mundu, cussu mundu in ue cussa limba matessi est manigiada e chi non diat èssere su matessi mundu si espressadu cun un’àtera limba, cada limba espressat unu mundu: su suo….e sena limba cussu mundu acàbat sa vida sua, no est prus cuddu est àteru….

S’atòbiu est acabadu cun unas cantas propostas de pònnere in unu documentu, sos puntos de importu prus mannu sunt:

 • torrare su còmpitu suo a s’osservatòriu regionale, chi netzèssitat de si reunire fatu fatu pro àere una visione crara de su chi càpitat in su mundu de sa limba
 • sa limba in iscola in oràriu curricolare 
 •  su contivìgiu e s’amparu de sas figuras professionales nàschidas a inghìriu de sa limba – operadores de limba e mastros chi si sunt formados pro imparare su sardu a sos pitzinnos-
 •   torrare àlinu a s’editoria sarda ispetzializada chi in custa muta est ruta in crisi.

S’ànima de s’atòbiu fiat su cussidèriu o mègius naramus s’idea chi sa limba devet aunire e non partzire ca sinono non si andat a logu perunu, unu cussidèriu de importu benit dae s'interventu de s’avocadu Attilio Pinna chi at naradu chi sa limba sarda ponet timòria mesche in sos partidos italianos, pro ite?
Ca: << […] il fattore linguistico è un aspetto dirompente nell’obiettivo di una maggiore autonomia e accentramento di poteri […]>>

E ite at a capitare si a beru sos sardos pigant cussèntzia de chie sunt e comintzant a chircare in libros e documentos sas raighinas issoro, s’istòria issoro e mancari comintzant a si contivigiare bene bene sa limba issoro?????
Chissai chi sa bona sorte nos lu fetat ischire……

Leghe inoghe sos bator puntos cumpletos.Megioros!!!

S'iscuru chie non si megiorat, cheret nàrrere chi tando est firmu e sighit in su caminu suo tzegu, sena dare cara a chie intopat.

Sighint sas propostas pro megiorare sas normas gràficas pro pòdere iscrìere totus a sa matessi manera e chistionare onniunu su sardu comente l'ant imparadu.

Si sinnalat un'artìculu de Prof Mauro Maxia in ue si faghent propostas de megioru pro sa grafia comuna, in
su situ nou de Prof Mauro Maxia .

A lèghere faghet bene!!!

mercoledì 25 giugno 2014

DAMUS CARA: PREVENIMUS SU FOGU IN SA TERRA NOSTRA
Sa muta intre de su 1 de làmpadas e su 15 de santugaine est cussa in ue b’at prus perìgulu pro sos fogos. 1. A prevènnere su fogu est dovere de totus.

Cada annu  in Sadigna tres mìgia fogos faghent dannu a: animales, matas, e in prus ponent in perìgulu sa vida de s’òmine. Pro fàghere a manera chi su perìgulu de fogos calet bastat a sighire pagas règulas, las agatamus in sas prescritziones regionales antintzèndiu.


 1. Comente podet nàschere unu fogu.

a.       Pro mesu de luminos e tzicas de sigareta
b.      Barbecue e fogos allumados in logos chi non sunt atretzados
c.       Trastes pro su traballu chi produint ischintiddas e pampas
d.      Marmitas catalìticas de sas veturas 
e.       S’impreu de su fogu pro obietivos agrìculos ma sena sighire sas prescritziones


 1. Totus devimus fàghere carchi cosa a manera chi sa Sardigna non leet fogu.

Pone a disponimentu de sos àteros: in domo, in iscola e in sos social network  su chi ischis pro su chi pertocat sos rìschios de fogu, est un’atu de responsabilidade e totu devimus fàghere sa parte nostra.

 1. Informadi in sa retza in su situ www.sardegnaprotezionecivile.it, cun su bulletinu de previsione de perìgulu de intzèndiu.
 2. Dimanda una còpia de sas prescritziones regionales antintzèndiu in su Comune tuo, sas seas de sa Forestale o sas organizatziones de volontaridu de protetzione tzivile

 1. Si bides fogu muti deretu a su nùmeru 1515 de sa Forestale e de sa Vigilàntzia ambiente pro dare s’allarme.

Unu caminu longu e in pigadaNche sunt coladas giai belle duas chidas dae cando, sàbadu 14 de làmpadas, in Santa Justa prus de 150 pessones si sunt reunidas pro fàghere unu resumu subra de sa chistione limba dae cando in sa Regione mancat su diretore de su servìtziu de limba e cultura sarda. In cust’ocasione in Santa Justa s’est batigiadu su CSU: Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale.
Dae custa reunione est essidu  a campu su pistighìngiu mannu de totus: in sos annos colados su traballu, in contu de limba, est istadu fatu e como sa timòria est chi sas cosas acabent gasi comente chi nudda esserat. Sa gente impinnada cun sa limba est meda: giòvanos chi in custos annos ant crètidu in custa terra, in una classe dirigente e mescamente in sa limba impinnende cun sacrifìtziu fortzas, tempus e dinare pro si formare.
Si sunt naradas cosas meda e como su chi servit est unu sinnale dae su Palatu, sa polìtica linguìstica la faghimus fintzas nois sardos cada die cando impreamus su sardu sena dudas o timòrias ma la faghent fintzas sos chi sunt sa ghia nostra e chi pro a nois detzidint: sa classe dirigente, sos chi sos sardos ant seberadu.
Totus semus de acordu: un’istandard lu tenimus e unu nde devimus impreare, mancari diat èssere de megiorare. Si damus cara però fortzis nos sapimus chi, a banda de chistiones tècnicas, su chi mancat est su chistionu in sa buca de sa gente. B’at cuntierra manna pro custa manera de iscrìere ma gente galu paga chi sustenet sa limba cun su manìgiu e s’impreu cada die, mescamente sos pitzinnos sunt sos chi la diant dèvere imparare e sighire a contivigiare in su benidore ma oi dolore gasi no est, sos pitzinnos de oe chi imparant su sardu sunt gutios in su mare abertu…….sa neghe de seguru no est s'issoro.

Duncas tempos de treulu mannu, paràulas, a bortas fintzas graes, chi andant e torrant…….Paràulas emmo, ma fatos bi cherent fatos, sa limba campat, sighit a mantènnere s’àlinu si est chistionada, e galu custu, in sa conca de sos sardos, totus mannos e minores, no est intradu.


Pro nde ischire de prus leghe sos artìculos chi sighint:
 


Comuna de Sindia 
Provìntzia de Nùgoro.

Servìtziu amministrativu

Si comùnicat chi in lìnea cun sas indicatziones dadas dae s'Unione Europea, in contu de sa chistione de deretu a s'istùdiu, 
si sustenent sos istudentes universitàrios chi cun mèritu acabant sa formatzione universitària.
Si diant chèrrere isvilupare mescamente istùdios e connoschèntzias noas in diferentes àmbitos chi interessant sa vida de sa comunidade sindiesa.
Sa bursa de istùdiu  "Tesi di Laurea" est un'assegnu de istùdiu pro s'elaboradu finale ammaniadu pro sa discussione de sa tesi de làurea.


Sa graduatòria est in base a sos recuisitos de sa tabedda:Votu


Assegnu
Integratzione assegnu pro chie tratat i sa tesi argumentos de sa vida de sa comunidade sindiesa


Totale assegnu
100 110 e lode
€ 500,00
€ 300,00
€ 800,00
90  99
€ 400,00
€ 200,00
€ 600,00
66  89
€ 300,00
€ 100,00
€ 400,00

Recuisitos:

 •  àere leadu su diploma de làurea in s'annu acadèmicu 2012/2013, segundu s'ordinamentu betzu (cursu de istùdiu de 5 annos) o làurea ispetzialìstica/magistrale (segundu D.M. 509/99 o 270/2004) in una universidade o acadèmia istatale, fintzas privada ma reconnota legalmente
 •  àere sa residèntzia in Sindia dae nessi 2 annos, o èssere fìgiu de residentes in Sindia dae nessi 2 annos
 Modalidades de presentatzione de sa dimanda e tèrmines: • dimanda de partetzipatzione firmada e ammaniada cun su mòdulu preistamapadu, cun sas decraratziones sostitutivas de tzertificatzione
 • còpia de su tzertificadu de làurea cun indicatzione de su votu
 • còpia documentu de identidade vàlidu
 • còpia de su curriculum studiorum in formadu europeu
 • còpia de sa tesi de làurea siat in paperi chi in formadu multimediale (ebbia pro chie at fatu una tesi chi pertocat temas de sa comunidade sindiesa)


Sa dimanda si faghet impreende su mòdulu publicadu in su situ de sa Comuna, iscadèntzia su 30 de làmpadas, si podet cunsinnare a manu in s'ufìtziu protocollo o ispedire cun racumandada A/R o fintzas cun posta eletrònica tzertificada a s'indiritzu: protocollo@pec.comune.sindia. nu.it in formadu PDF.

In sa busta cun sa documentatzione tocat de iscrìere:
"Domanda di assegnazione della Borsa di Studio Tesi di Laurea".

In casu chi su dinare postu in bilantzu no est bastante, s'at a minimare s'importu istabilidu a manera  de lu partzire pro totus sas rechestas.
Leende parte a su bandu, si autorizat sa Comuna de Sindia a fàghere a manera chi còpia cartàcea de sa tesi siat a disponimentu de sa Biblioteca comunale, cussa multimediale imbetzes at a èssere publicada in su situ de sa Comuna.
Onni cuncurrente benefitziàriu de s'assegnu si devet impinnare a leare parte a una die de istùdiu, organizada e cuncordada cun s'amministratzione comunale, pro presentare a sa comunidade sa tesi de làurea.martedì 24 giugno 2014

LADIRI

Sa libreria internatzionale Koinè, oe 24 de làmpadas presentat

 in Portu Turre 

su cortometràgiu de Andrea Mura: LADIRI

presente in sa rassigna Sardinia Film Festival.
A cura de Celestina Masia, 
tècnicu de su sonu Odo Giordo.

a sas 8.30 de sero in Cursu Vittorio Emanuele 25

Cun custu cortometràgiu Andrea Mura at torradu a bogare a campu una pràtica e una connoschèntzia oe ismentigadas, cun testimonias de chie su làdiri l'at impreadu.

Andria est nàschidu in Casteddu in su 1980, s'est laureadu in Filosofia in su 2005. 
At leadu sa cualìfica de agiudu-regia teatrale e tzinematogràfica in sa Fundatzione Sant'arcangelo dei Teatri e at contivigiadu sa passione pro su teatru, traballat in su Teatro Stabile d'Arte Contemporanea Akroama
Andria at comintzadu s'àndala de su tzìnema documentàriu, collàborat cun su dipartimentu de antropologia visuale de s'Universidade de Casteddu, cun su sòtziu culturale DIES, sighit workshop cun sos registas David MacDougall e Giuseppe Ferrara. S'est diplomadu in su 2012 in su Tzentru Isperimentale de Tzinematografia de Palermo, cursu de tzìnema documentàriu e docu-fiction.
Comente regista, operadore e montadore ammàniat film documentàrios, cortometràgios e spot publitzitàrios.
Bortadu dae su situ: MovieMentu - Rete Cinema SARDEGNA 
FONTE DE SU TESTU e FILMOGRAFIA de Andrea Mura

Impreu de su làdiri.

martedì 17 giugno 2014

Sindia. Festegiamentos pro Santu Giuanne

FOGOS IN SOS BIGHINADOS

Su note intre su 23 e su 24 de làmpadas, in Sindia si festat Santu Giuanne, custa festa sinnat, dae tempos antigos su comintzu de s’istiu e s’istajone de messare. Custa data est sa matessi de su solstìtziu de istiu cando b’at prus lughe che iscurigore.
Su note de su 23, in Sindia, passigende peri sas carrelas si vivet un’àghera de maghia chi ammuntat totu sa bidda: est comente chi su tempus si siat firmadu. Rituales antigos e simbolismos arcàicos si presentant aguales in su tempus: sos matessi chi faghiant sos babbai nostros, cun manos sàbias e sa siguresa chi fiant de bonu augùriu pro sa resurtada de s’annada noa.
Cun custu ritu, su 23 a sero, in onni bighinadu s’allumat su fogu de Santu Giuanne chi pro totu su note acumpàngiat sos festegiamentos in onore de su Santu.
Su fogu tenet un’importu mannu ca brinchiende.lu si faghet unu patu de amigàntzia gasi forte e sentidu chi est che pare a cussu de su batiare: sa comparia; su mangianu in fatu si regollint erbas chi benint impreadas pro fàghere meighinas, comente s’elba de Santu Giuanne e s’elba sena nodu , s’atentu e s’isopo. Est fintzas una die in ue b’at sinnos: sas baghianas in edade de si cojare, chircant de intzertare su benidore pro mèdiu de ritos chi tenent orìgines antigas in sos tempos colados.
‘’Compare Compare
Bos ponzo a giurade
Bos ponzo in assentu
Compare de su giuramentu”

‘”””Commare Commare
Su pane de isposade
Su pane de allegria
Commare de sa vida mia”


martedì 10 giugno 2014

Sindia. Contributos pro istudentesComuna de Sindia
Provìntzia de Nùgoro

Servìtziu Afares Generale.
Ufìtziu Pùblica Istrutzione.


Avisu.


Est essida sa dimanda pro sos contributos a istudentes, fintzas cun disabilidades, de s’iscola segundària de primu e segundu gradu, pro servìtzios de trasportu urbanu e extraurbanu  e cun mezos atretzados e personale ispetzializadu in base a sas esigèntzias.

Annu iscolàsticu 2013-2014. ( art.1 L. 8 de santandria 2013, n.128 e decretu Interministeriale  Miur-Mef, prot. n.184 de su 21 de freàrgiu 2014) Delìbera Giunta Regionale n.16 de su 06/05/2014.

Iscadèntzia 13 de làmpadas 2014.

Tenent deretu sos istudentes de sas iscolas segundàrias de primu e segundu gradu residentes in Sardigna.

Recuisitos: 

Prima fàscia I.S.E.E. prus bassu o pari a  euro 14.650,00
Segunda fàscia I.S.E.E. dae euro 14.650,01 a euro 24.500,00
Tertza fàscia I.S.E.E. dae euro 24.500,01 e prus

Sos contributos o benefìtzios ispetant a sos istudentes chi no ant retzidu benefìtzios pro sas matessi finalidades, dae amministratziones pùblicas (es. L. 104/1992 art.3 comma 3).

Ispesas ammissìbiles:

abonamentos pro su trasportu cun mezos pùblicos
ispesas de viàgiu in lìneas urbanas e extraurbanas fatas  cun billete nominativu
ispesas pro su trasportu a gestione direta o indireta de s’iscola
atestatzione de s’ispesa dae ue devent resurtare sos chilòmetros chi bi sunt intre domo e iscola frecuentada,  decraratzione de ausèntzia de su servìtziu de trasportu pùblicu.

Ispesas de assistèntzia ispetzialìstica:

ispesas de viàgiu cun mezos atretzados e personale ispetzializadu in base a sas netzessidades de sos istudentes cun disabilidades, a sos sensos de sa L.104/1992 art.3 comma 3. S’ispesa devet èssere documentada.

Importu de su benefìtziu e graduatòrias:
s’importu est istabilidu subra de sa base de critèrios e maneras impreados pro sa gestione de servìtzios comente custu in s’àmbitu de su deretu a s’istùdiu, a sos sensos de sa L. r. 25 de làmpadas 1948 n.31 e àteras modìficas.
Pro permìtere de dare su benefìtziu a prus istudentes, s’importu at a èssere calculadu in base a su nùmeru de sos chi ant deretu e a su dinare a disponimentu.
Pro atzèdere a su contributu e pro ammaniare sas graduatòrias si tenet contu de sas cunditziones econòmicas  de sos istudentes, a paridade de puntègiu si leat a cussidèriu sa distàntzia dae sa sea iscolàstica.
A paridade de sas àteras cunditziones, sa prioridade est cussa de disabilidade grave a sos sensos de sa L.104/1992 art.3, comma 3.

Modalidade de presentatzione de sa dimanda e iscadèntzia:

Sa rechesta de su contributu  podet èssere fata dae su babbu o sa mama o dae chie rapresentat su minore, o fintzas dae s’istudente si at lòmpidu sos 18.
Sa dimanda si podet iscarrigare dae su situ de sa Comuna de Sindia a s’indiritzu www.comune.sindia.nu.it e devet èssere curredada dae una decraratzione ammaniada a sos sensos de su D.P.R. 445/2000.

 Sos interessados devent presentare dimanda intro de su 13 de làmpadas 2014  cun cunsigna a manos, cun racumandada o posta eletrònica tzertificada: protocollo@pec.comune.sindia.nu.it


                                                    Iscàrriga sa modulìsticalunedì 9 giugno 2014COMUNA DE SILANOS
Provìntzia de Nùgoro

S’ufìtziu anàgrafe, informat chi

 in aplicatzione de s’art. 5 de su D.L. 09/02/2012, mudadu cun L. 04/04/2012 n.35;
a ogetu “Dispositziones urgentes in matèria de semplificatzione e de isvilupu”,
dae su 09 de maju de su 2012, su càmbiu de residèntzia est immediatu cun sas modalidades chi sighint: 
sos tzitadinos podent presentare sas decraratziones anagràficas de residèntzia e de trasferimentu da e pro s’èstero, sena dèvere andare a sa Comuna ma ispedende·las in posta, cun racumandada, fax o via telemàtica, a sos sensos de su D.P.R. n. 445/2000 e de s’art. 65 de su Còdighe de s’amministratzione digitale (CAD) – de sa cale D. lgs. n. 82/2005.
Sa possibilidade de imbiu telemàticu est possìbile a una de sas cunditziones chi sighint:

a.       chi sa decraratzione siat sutascrita cun firma digitale
b.      chi s’autore siat identificadu dae su sistema informàticu cun s’impreu de sa carta de identidade eletrònica, de sa carta natzionale de sos servìtzios, o cun mèdios chi permitant s’individuatzione de chie decrarat
c.       chi sa decraratzione, bèngiat trasmìtida cun sa posta eletrònica tzertificada de chie decrarat
d.      chi còpia firmada de sa decraratzione, e còpia de su documentu de identidade, de su chi decrarat siant iscannerizadas e imbiadas in posta eletrònica simple.

Sa decraratzione anagràfica devet èssere cumpilada subra mòdulu ministeriale, a disponimentu de su situ ufitziale de sa Comuna de Silanos, http://www.comune.silanus.nu.it e in su situ de su Ministeru de s’Internu, http://www.servizidemografici.interno.it e devet èssere imbiada a s’indiritzu chi sighit, Comuna de Silanos, Pratza Munitzìpiu n.1, 08017 Silamos (Nu) fax 0785 84273; indiritzu de posta eletrònica tzertificada (PEC): protocollo.silanus@pec.comunas.it indirizzo,
posta eletrònica simple: demografico@comune.silanus.nu.it
Cun custas maneras noas inditadas, su tzitadinu, intro de 2 dies, at a èssere iscritu a s’anàgrafe de sa popolatzione residente.
S’ufìtziu, intro de 45 dies dae cando retzit sa comunicatzione, tenet s’òbligu de averiguare cantu decraradu. At fintzas imbiare a sos interessados s’aviu de su protzedimentu cun sos elementos pro serrare sa pràtica.

Sos tzitadinos, devent dare cara a sos datos indicados ca sa decraratzione fartza faghet derrùere sos benefìtzios achisidos e càusat su rilievu penale de decraratzione fartza.  

FUNTANA ELIGHE. Prèmiu giornalìsticuCOMUNA DE SILANOS


Su 13 e su 14 de làmpadas, in Silanos, b'at a èssere sa de XXIII editziones de su prèmiu giornalìsticu Funtana Elighe. 

PROGRAMMA:

 • Chenàbura 13
a sas 6.00 de sero in sa Domo Scarpa, presentada de sa mustra fotogràfica "Sinnos", sa mustra presentat cun chentinas de iscastos de s'avocadu Toto Porcu, s'istòria, su fitianu e sos ritos de sa gente prenuràgica. 

INTERVENINT

s'avocadu Toto Porcu, autore, 
sa dutoressa Giuseppa Tanda, professora ordinària de Preistòria e Protostòria in s'universidade de Casteddu.

A sas 9.00 de sero in pratza Maddalena, b'at a èssere Francesco Abate cun leturas, ispetàculu: Un posto anche per me
Su romanzu nou de Abate cun leturas intregadas a sa boghe de Matteo Sau.
S'ispetàculu sighit cun sa colonna sonora ammaniada a s'aposta, pro su libru, dae Stefano Guzzetti e dae sa cantadora Irene Noni chi ant a presentare unos cantos branos. 


 • Sàbadu 14
a sas 6.00 de sero in s'auditorium Comunale "Giuseppe Fiori" Prèmiu Funtana Elighe, cunvènniu e dibata: "L'inchiesta giornalistica tra passato, presente e futuro" coordinat Giovanni Runchina giornalista freelance.

INTERVENINT: 

Simonetta Fiori, giornalista
Gian Antonio Stella, giornalista e iscritore
Anthony Muroni, giornalista e iscritore
Anna Piras, giornalista
Franco Siddi, giornalista
Pablo Sole, giornalista.

SIGHIT sa premiatzione.

Motivatziones de sa Giuria e interventu de sos premiados.

ACABU

in sos locales de s'Anfiteatru Comunale, totus ant a pòdere assazare sos produtos locales, a sero si concruit cun s'esibitzione de sos grupos locales:

"Tradissiones Populares" - "Santu Laretu,  Sas Pitzinnas Silanesas" - "TenoreSanta Sarbana"- Tenore "Santu Larettu" - Tenore "Su Legadu" - Tenore "Sa Madalena" - "Coro Polifonico Silanus"


Presentada de su libru de Tonino Putzolu


COMUNA DE BORTIGALE
Biblioteca Comunale
Ufìtziu limba sarda

Si informat sa gente chi:
chenàbura su 13 de làmpadas a sas 5 e mesu de sero,
in sa biblioteca comunale at èssere presentadu su libru de Tonino Putzolu:
I Falchi Lucenti dell’Ascianghi,

ghiat su Sìndigu Francesco Caggiari
leghet Francesco Moroni.

Bos ispetamus!!!!

Custu libru diat pòdere cumpàrrere comente un’òpera de fantasia. Si tratat imbetzes de unu contu in ue ant leadu parte atores de s’istajone africana mia, in carchi manera est una crònaca chi aderit a su tempus, a sos costùmenes e mescamente a s’ispìritu de una terra istimada comente chi esserat sa de duas terra nadia. A carchi amigu ca diventadu personàgiu l’est istadu mudadu su nùmene, est su casu de Johannes, padre Felice, guardianu de s’iscusorju de Axum o su dutore aviadore. Carchi àteru est istadu istudente meu chi at leadu parte a sa luta de liberatzione de s’Eritrea. Gràtzias a sas testimonias de custos, chi mancari sinnados dae sa gherra ant tentu sa fortuna de si sarvare sa vida, in su romanzu b’at lampizas de momentos de guerrìglia.
Tonino Putzolu est nàschidu in Gaddura, in Santa Trinidade d’Agultu, istat in Prato (Toscana).
Pitore, fotògrafu e istudiosu de istòria de s’arte, dae su 1961 a su 1975 istaiat in Etiopia, at insingiadu disegnu e istòria de s’arte in sos litzeos e in s’Univeridade de Asmara, at fintzas contivigiadu comente disegnadore, sa publicatzione de unos cantos libros pro sas iscolas de Addis Abeba.
Rientradu in Italia, s’est istabilidu in Firenze e at sighidu a insingiare. At collaboradu cun s’Istitutu Geogràficu de Agostini, Fratelli Fabbri Editori, Istitutu Fotogràficu Editoriale Scala (Firenze) e sa “Revista Geografca Universal” (Bloch Editores, Brasile). Sas fotografias suas ant ispiradu una mostra de chentu cuadros subra de su tema “La maternità in Africa” organizada in su 1985 dae su “Movimento per la vita” in su Chiostro delle Donne de s’Ispidale de sos Innotzentes de Firenze. Sa mustra posca est diventada itinerante e duncas presentada in paritzas tzitadinas europeas.  Putzolu at collaboradu comente crìticu de arte cun sa rivista fiorentina “Pegaso”.
Testu bortadu dae sa cuarta de copertina de su libru.


Nova in italianu. Situ Biblioteca Bortigale

mercoledì 4 giugno 2014

Sòtziu Tenores, atòbiu de serrada.

Acabada cun resurtados mannos s'initziativa de su Sòtziu Tenores de Sardigna.

Sàbadu su 31 de maju, in Abbasanta, in sa sala de su tzentru servìtzios de su Nuraghe Losa at acabadu sa  manifestatzione chi at bidu impinnados totus sos tenores de Sardigna, sos atòbios in 28 biddas de Sardigna si sunt pòtzidos fàghere gràtzias a sa disponibilidade de s’assessore a sa cultura e a su diretore de su servìtziu limba sarda de sa legisladura colada .
Gente meda at leadu parte.
S’atòbiu est comintzadu cun sos saludos de su Sìndigu de Abbasanta, posca at chistionadu s’ex assessore regionale a sa cultura chi at naradu chi dae s’identidade si podet torrare a partire, sos tenores, at sighidu, sunt lìberos fintzas prus de is Gigantes de Monti Prama, issos sunt gente chi non devet torrare contos a nemos e rapresentant sa Sardigna. S’assessore at crèchidu meda in custu progetu, at nadu:
<<abbiamo aiutato chiunque abbia avuto buone idee, […] Mi auguro che si continui, il problema è la continuità. Ripartiamo dalla nostra identità lasciando polemiche e odio….>>
paràulas bellas e chi a beru ponent a pensare mescamente in custa muta chi sa limba est colande tempos dìligos in cale si siat àmbitu.
Sos reladores de custu atòbiu fiant Peppinu Cocco e Bustianu Pilosu, su primu at chistionadu de s’istòria e orìgine de su tenore e de furisteris arribados a Sardigna a s’acabu de su 1800 chi ant tratadu, e duncas documentadu, in sas òperas issoro su cantu a tenore. A pustis de Cocco at chisionadu su segretàriu de su sòtziu Tenores Antiogu Bussu chi at contadu s’istòria de su sòtziu Tenores: comente est nàschidu, e fintzas de su fatu chi su cantu a tenore est istadu reconnotu dae s’Unesco “Patrimonio intangibile dell’Umanità”.
Ant chistionadu fintzas àteros comente su presidente de su sòtziu Salvatore Ghisu.
Dae sos interventos est essida a campu s’urgèntzia e sa netzessidade chi su sardu e sa cultura sarda intrent in iscola ma cun sa matessi dignidade de sas àteras limbas e dissiplinas, custu protzessu devet però èssere promòvidu dae s’Istitutzione e non pro more sa bona volontade e idea de pagos.
Bustianu Pilosu, in s’interventu suo, at torradu a bogare a pìgiu sas paràulas de s’assessore chi at naradu chi sos tenores sunt lìberos, difatis Pilosu at annantu chi sas amministratziones andant e torrant e duncas sos tenores non sunt nen de manca, nen de dereta e nen de tzentru, nen de artu e nen de bassu! Pilosu at naradu: <<tenimos ideas de milli maneras, non podimos àere opiniones, semus adurados a banda dae sa polìtica>> at sighidu narende chi s’est sapidu chi in sas iscolas sa situatzione est grave meda e chi b’at una responsabilidade manna chi est cussa de contivigiare su bene culturale de sa Sardigna: sa limba..
Sas paràulas prus galanas de Pilosu, chi ant tocadu sas cordas de sas intragnas de sos chi a beru su sardu l’istimant, fortzis sunt custas :
<<SA LIMBA EST S’IDEA CHI NOIS TENIMOS DE NOIS MATESSI>>
paràulas fungudas chi narant meda de su chi semus, o mègius de su chi calicunu at atzetadu, (a ogros serrados, origras surdas e buca serrada) de èssere e chi galu si sighit a atzetare, non totus mancu male……….
<<In su tenore, at sighidu Pilosu, colat s’arrejonu de sa limba, ca si cantat s’istòria de sos sardos, b’at un’interpretatzione musicale de sa vida nostra, no importat chi s’Unesco l’apat reconnotu comente patrimòniu, semus nois chi lu devimus reconnòschere, nois cantamus in sardu no in su faeddu de sa bidda. Nois non faghimus polìtica partìtica ma polìtica culturale; chie amministrat devet ischire su chi est faghinde, devet àere cussèntzia….>>

S’atòbiu at sighidu cun sos cantos de:
·                     Tenore de Supramonte de Orgòsolo
·                     Tenore Santu Gavinu de Illorai
·                     Tenore Santu Padre de Bortigale
·                     Cuntratu de Seneghe
·                     Cuntzertu Abbasantesu.Duncas custa manifestatzione est bene resurtada, in totus sas biddas gente meda at leadu parte.
Totus sos reladores ant tratadu cun cumpetèntzia manna sas chistiones.


Ammentamus chi sa limba est mèdiu pro istare in unu mundu, rapresentat totu unu mundu, su sardu rapresentat su mundu sardu totu totu, duncas non si podet pensare a una Sardigna sena sardu, 
e tando fortza ma totus impare !E.... àteros annos mègius!